Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt onder andere ook aan de orde gesteld of er nog wensen zijn vanuit de locaties. Het bestuur weegt af of de gevraagde wensen overeenkomen met de doelstelling van de stichting.

Eénmaal per jaar wordt in de donateurbrief melding gemaakt van de gedane aanschaffingen in het voorgaande jaar. De donateurbrief is een begeleidende brief bij acceptgirokaart welke aan de donateurs jaarlijks wordt toegezonden. De stichting beschikt over donateurs. De stichting ontvangt giften en legaten.

Jaarlijks wordt er een jaarrekening gemaakt welke in de voorjaarsvergadering wordt besproken en gecontroleerd. 

Voor informatie over de stichting:

Langerakkerweg 23 - 2871 AL Schoonhoven.

Hoofdstraat 115   – 2861 AN Bergambacht.